About Us

آفتاب هستم
از حوالی امروز
آخرین روز از اولین ماه سال دقایق شیرین شیونم بود برای ترک دنیایی و رسیدن به دنیایی دیگر

بهاری ام
طلوع کرده ام با نقاشی و رنگ
اوج میگیرم با عکاسی و نور
آرام میگیرم با ساختن تصاویر ذهنی ام
دریچه ای میسازم برای نگاه کردن به دنیایم؛ می پندارم و می نگرم

"سمیه سادات غلامی نامی بود انتخابی برای نوزاد طبیعتی که منم"

تصاوير جديد